น้ำประปา มีขั้นตอนการผลิต และมีประโยชน์อย่างไร

การมีระบบน้ำประปาไว้ใช้มีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยประชาชนจะได้มีน้ำไว้ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเพียงพอ แต่กว่าจะมีน้ำประปาให้ได้ใช้กันนั้นจะมีขั้นตอนการผลิตอย่างไร สามารถอ่านได้จากบทความนี้

ขั้นตอนการผลิตน้ำประปา

 • ขั้นตอนแรกจะเริ่มด้วยการสูบน้ำจากแหล่งธรรมชาติ ซึ่งน้ำเหล่านี้จะมีโลหะและสารละลายต่างๆเจือปนอยู่ มีความขุ่น หากนำไปใช้เลยก็จะทำให้เกิดอันตรายได้
 • ทำให้น้ำตกตะกอน และปรับค่าความเป็นกรดและด่างให้น้ำ ซึ่งขั้นตอนนี้ก็จะใช้สารส้มหรือปูนขาวในการปรับปรุงน้ำ
 • ทำการติดตั้งถังตกตะกอน เพื่อทำให้น้ำที่ผสมปูนขาวหรือสารส้มตกตะกอน แล้วไหลเข้าสู่ตัวถัง เศษตะกอนก็จะตกลงก้นถัง จึงทำให้ได้น้ำที่สะอาด
 • ทำการติดตั้งถังกรองเพื่อกรองน้ำ และกำจัดสารปนเปื้อนต่างๆที่ยังหลงเหลืออยู่ โดยจะใช้วิธีกรองด้วยกรวดกรองและทราย
 • ใส่คลอรีนเพื่อกำจัดเชื้อ จากนั้นก็จะนำน้ำเก็บสู่ถังเพื่อเตรียมสูบจ่ายในชุมชน
 • ตรวจสอบคุณภาพ เพื่อให้ได้น้ำที่มีความสะอาดเหมาะสำหรับใช้ในครัวเรือน
 • ทำการปล่อยน้ำจากถังเก็บน้ำ ให้เข้าสู่ระบบท่อภายใน เพื่อจะเพิ่มแรงดันในการแจกจ่ายน้ำ

น้ำประปามีประโยชน์อย่างไร

 • ทำให้มีน้ำอย่างเพียงพอต่อการดำรงชีวิต สำหรับการทำระบบน้ำประปา จะเป็นระบบน้ำที่ทำไว้ใช้ตลอดทั้งปี จึงทำให้มีน้ำอย่างเพียงพอสำหรับการดำรงชีวิต สามารถที่จะนำมาใช้สำหรับการอุปโภคในชีวิตประจำวัน เช่น การล้างจาน ล้างรถ ซักผ้า ใช้สำหรับอาบน้ำ เป็นต้น และหากต้องการใช้สำหรับบริโภคก็ควรที่จะนำน้ำไปกรองซะก่อน
 • ทำให้ได้น้ำที่มีคุณภาพ น้ำตามธรรมชาติจะยังไม่สะอาดเพียงพอ ยังมีตะกอน จุลินทรีย์ เศษไม้ วัชพืช เจือปนอยู่ การทำระบบน้ำประปาก็จะช่วยให้น้ำมีความสะอาด มีคุณภาพ เหมาะสำหรับนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน
 • ทำให้มีน้ำไว้ใช้สำหรับทำเกษตร ในปัจจุบันมีการใช้น้ำประปามาทำเกษตรกรรมกันเป็นจำนวนมาก แต่ก็จะใช้ในเกษตรกรรมพื้นที่เล็กๆ เพราะหากใช้น้ำประปาในพื้นที่ขนาดใหญ่ น้ำก็อาจไม่เพียงพอสำหรับคนในหมู่บ้านได้
 • ทำให้มีน้ำไว้ใช้สำหรับการเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงสัตว์สำหรับการบริโภคหรือใช้เป็นแรงงาน ก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้น้ำ เช่น การใช้น้ำฉีดล้างมูลของสัตว์ การใช้น้ำฉีดพรมให้สัตว์เพื่อเพิ่มความเย็นในช่วงหน้าแล้ง เป็นต้น
 • ทำให้มีน้ำใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับในโรงงานอุตสาหกรรมก็ได้มีการนำน้ำประปามาใช้ และโรงงานก็ต้องใช้น้ำเป็นจำนวนมาก น้ำในระบบการผลิตจะต้องสะอาดและมีความปลอดภัยด้วย

ระบบน้ำประปานั้นมีความสำคัญต่อชุมชนโดยรวม ดังนั้นการบริโภคน้ำก็ควรทำอย่างประหยัด ไม่ควรที่จะใช้น้ำสิ้นเปลืองเกินไป ทั้งนี้เพื่อที่จะได้มีน้ำไว้ใช้ตลอดทั้งปีนั่นเอง