ระบบท้องถิ่นดิจิทัล คืออะไร

ระบบท้องถิ่นดิจิทัล เป็นเหมือนเครื่องมือชนิดหนึ่ง ที่จะสามารถช่วยส่งเสริม และสนับสนุนผลงานต่างๆ ที่มีประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งจุดนี้จะมีความสำคัญ และส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการดำเนินการบริหาร และการให้บริการของภาครัฐ ที่สามารถทำงานผ่านระบบดิจิทัล ที่สามารถนำเอามาใช้งาน ที่มีให้บริการจริง ช่วยในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพ และการให้บริการที่ดีขึ้น

โดยการดัดแปลงการใช้งานของเครื่องมือต่างๆ ที่สามารถนำเอาไปประยุกต์ในการใช้งาน ที่จะสามารถช่วยให้หน่วยงานต่างๆ สามารถปรับตัวได้ตามเกณฑ์ของความเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้นั่นเอง ซึ่งหลักการบริการของระบบท้องถิ่นดิจิทัล จะมีดังต่อไปนี้

  1. ระบบบริหารจัดการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (OSS)

ระบบบริการแบบแรก จะเป็นระบบที่สามารถบริการได้อย่างรวดเร็ว เบ็ดเสร็จในเวลาสั้นๆ โดยที่ประชาชนยื่นคำร้องออนไลน์ได้ด้วยตนเอง โดยสามารถติดตามสถานะ แนบเอกสาร และรับทราบการแจ้งเตือนขั้นตอนต่างๆ ไปทาง SMS Email รวมถึงการให้คะแนนความพึงพอใจใช้บริการ

  1. ระบบขออนุญาตก่อสร้าง (สำหรับพื้นที่ไม่เกิน 150 ตร.ม.)

ระบบบริการแบบถัดมา นั่นก็คือการขออนุญาตการก่อสร้าง ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถทำการเข้ามาขอใบอนุญาตก่อสร้างได้ด้วยตนเอง และปักหมุดสถานที่ก่อสร้างผ่านระบบออนไลน์ แนบเอกสาร รวมถึงติดตามสถานะ และให้คะแนนความพึงพอใจจากการใช้บริการ

  1. ระบบออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือ สถานที่สะสมอาหารออนไลน์

ระบบบริการแบบถัดมา นั่นก็คือ ระบบออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือ สถานที่สะสมอาหารออนไลน์ เป็นวิธีที่ประชาชนจะได้ประโยชน์โดยตรง ซึ่งประชาชนสามารถขอหนังสือรับรองฯ ได้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ อัพโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ติดตามสถานะ รายละเอียดการชำระเงิน และให้คะแนนความพึงพอใจจากการใช้บริการ

  1. ระบบชำระค่าธรรมเนียมขยะ/บำบัดน้ำเสีย

ระบบบริการแบบถัดมา นั่นก็คือเรื่องระบบการชำระค่าธรรมเนียมขยะ และบำบัดน้ำเสีย ถือว่าเป็นการบริการที่ตอบโจทย์การใช้งานในปัจจุบัน ซึ่งประชาชนสามารถชำระค่าธรรมเนียมขยะ และบำบัดน้ำเสียผ่านออนไลน์ โดยสแกน QR Code แนบหลักฐานการชำระเงิน ติดตามสถานะ รับใบเสร็จ และให้คะแนนความพึงพอใจจากการใช้บริการ

  1. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระบบบริการแบบสุดท้าย นั่นก็คือระบบการบริการสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ที่ถือว่าจะสามารถสร้างประโยชน์ และความรวดเร็วได้มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งจะเป็นการทำงานของ หน่วยงาน และ เจ้าหน้าที่ ที่จะสามารถใช้งานระบบสารบรรณอิเลิกทรอนิกส์ โดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฉบับปัจจุบัน และรองรองรับการเชื่อมโยงรับ-ส่งหนังสือสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ได้

ประโยชน์ของการใช้งานระบบท้องถิ่นดิจิทัล จะส่งผลโดยตรงทั้งประชาชน และองค์กรท้องถิ่น ซึ่งการนำเอาระบบดังกล่าวมาปรับใช้จะทำให้การเข้าถึงการบริการที่ง่ายขึ้น มีให้เลือกใช้บริการที่หลากหลายขึ้น เป็นการเพิ่มความสะดวกสบายทั้งผู้ที่เข้าไปใช้บริการที่จะไม่ต้องเสียเวลารอคิว และผู้ให้บริการ ที่จะไม่ต้องเสียเวลาในการจัดลำดับงาน ที่สามารถเก็บข้อมูล และติดตามผลได้อย่างรวดเร็วนั่นเอง